FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका निर्णय तथा भुक्तानी

७४/७५ 06/29/2018 - 12:53 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf, PDF icon IMG_20180626_0005.pdf, PDF icon IMG_20180626_0006.pdf

नगरसभा सम्बन्धमा

७४/७५ 06/29/2018 - 12:48 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf

नगरपालिका भबन ट्रस्ट निर्माण

७४/७५ 06/29/2018 - 12:46 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf

प्रस्तावना छलफल

७४/७५ 06/29/2018 - 12:38 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf

पेश भएका प्रस्ताबहरु सम्बन्धमा

७४/७५ 06/29/2018 - 12:10 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf, PDF icon IMG_20180626_0005.pdf

कर, योजना , अर्थ तथा दाताबाट जग्गा प्राप्त माथि छलफल सम्बन्धमा

७४/७५ 06/29/2018 - 12:07 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf

प्रस्ताब माथि छलफल सम्बन्धमा

७४/७५ 06/29/2018 - 12:04 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf

नगर कार्यपालिकामा पेश भएका प्रस्ताबहरु

७४/७५ 06/29/2018 - 11:53 PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf

कार्यक्रम तथा बजेट अनुमोदन सम्बन्धमा

७४/७५ 06/29/2018 - 11:48

कार्यक्रम तथा अनुमोदन सम्बन्धमा

७४/७५ 06/29/2018 - 11:44 PDF icon IMG_20180626_0001.pdf, PDF icon IMG_20180626_0002.pdf, PDF icon IMG_20180626_0003.pdf, PDF icon IMG_20180626_0004.pdf

Pages