FAQs Complain Problems

वडा न. ११

वडा अध्यक्षः विर बहादुर बुढा मगर

मोबाईल नं.: ९८६८३९९५७०

Ward Contact Number: 
९८६८३९९५७०

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद फोन

विर ब. बुढा मगर

वडा अध्यक्ष ९८६८३९९५७०