FAQs Complain Problems

कार्य सम्पादन सम्बन्धमा

नगर कार्यपालिकाबाट कामको फछ्र्यौट २
नगर कार्यपालिकाबाट कामको फछ्र्यौट ३
कार्यकारी अधिकृत, बिषयगत शाखा र वडा समितिबाट कामको फछ्र्यौट १
कार्यकारी अधिकृत, बिषयगत शाखा र वडा समितिबाट कामको फछ्र्यौट २
विविध १
विविध २
नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने बिषयहरु
प्रस्तावको ढाचा
कार्यपालिका समितिको कार्य १
कार्यपालिका समितिको कार्य २

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: