FAQs Complain Problems

आचारसंहिता सम्बन्धमा

कभर पेज
भाग-१ प्रारम्भिक
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु १
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु २
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ३
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ४
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ५
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ६
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ७
भाग-२ पधादिकारिका आचार संहिताहरु ८
भाग-३ प्रचलित कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने  आचार संहिताहरु १
भाग-३ प्रचलित कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने  आचार संहिताहरु २
भाग-४ आचार संहिताको पालना गर्ने गराउने व्यवस्था १
भाग-४ आचार संहिताको पालना गर्ने गराउने व्यवस्था २
भाग-४ आचार संहिताको पालना गर्ने गराउने व्यवस्था ३
भाग-५ विविध

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि