FAQs Complain Problems

अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन विधयक

अर्थ समन्धी प्रस्ताब कानुन १
अर्थ समन्धी प्रस्ताब कानुन २
घर जग्गा करको दर १
घर जग्गा करको दर २
मालपोत कर
बहाल कर
व्यवसाय कर १
व्यवसाय कर २
जडिबुटी, जिबजन्तु तथा कवाडी कर
सवारी दर्ता शुल्क
विज्ञापन कर
मनोरंजन कर
विटौरी कर
विटौरी कर
पार्किंग शुल्क
वोटिंग शुल्क
सेवा, शुल्क, दस्तुर १
सेवा, शुल्क, दस्तुर २
सेवा, शुल्क, दस्तुर ३
सेवा, शुल्क, दस्तुर ४
सेवा, शुल्क, दस्तुर ५
सेवा, शुल्क, दस्तुर ६
सेवा, शुल्क, दस्तुर ७
सेवा, शुल्क, दस्तुर ८
सेवा, शुल्क, दस्तुर ९

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि